سامانه مدیریت یکپارچه وهوشمند ساختمان به مجموعه سخت افزار و نرم افزارهایی اطلاق می شود که به منظور پایش و کنترل یکپرچه قسمت های مهمو و حیاتی ساختمان نصب می شود

فهرست