اجزای تشکیل دهنده نیروگاه خورشیدی

  • پنل خورشیدی

قبل از هر چیز برای تبدیل کردن انرژی خورشیدی به برق، نیازمند یک سلول خورشیدی هستیم. با توجه به اینکه یک سلول خورشیدی ولتاژی در حدود 5.0 ولت تولید میکند، به تنهایی کاربردی ندارد. برای اینکه توان خروجی بیشتری ایجاد شود، تعدادی از سلولها را با سیم به هم وصل میکنند و سپس در بسته هایی، برای محافظت در برابر عوامل محیطی و آب و هوایی، قرار میدهند. این سلولهای متصل شده به یکدیگر را، پنل می نامند. پنل ها با آرایش های مختلفی در کنار یکدیگر قرار داده میشوند که به آنها آرایه های فتوولتائیک میگویند. باید توجه داشت که نوع آرایش آنها در کنار یکدیگر، برای دست یابی به انرژی مطلوب، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سلولهای سلیکونی مونو کریستالی:

این سلولها یکی از رایجترین انواع سلولهای خورشیدی در صنعت فتوولتائیک بوده و دارای باالترین بازده در بین سولهای خورشدی میباشند. در تصویر زیر میتوانید یک پنل خورشیدی مونو کریستال را مشاهده نمایید.

سلوهای خورشیدی پلی کریستال:

 این سلولها از دانه های ریز سیلیکون تک کریستالی ساخته شده اند. بازده این سلولها نسبت به تک کریستالیها پایینتر است اما هزینه ساخت کمتری دارند و ارزانتر میباشند. در تصویر زیر میتوانید یک پنل خورشیدی پلی کریستال را مشاهده نمایید.

  • استراکچر(سازه)

در سیستم های خورشیدی، استراکچر، نگهدارنده پنل ها می باشد و در ایران با توجه به استانداردهای (ساتبا) ساخته می شود.

در ایران برای نیروگاههای کیلوواتی معموال از استراکچرهای ثابت استفاده میکنند.

استراکچر ثابت:

در کشور در این نوع ابتدا بهترین موقعیت قرار گیری پنلها را مشخص نموده (که معموال ما رو به جنوب و با زاویه بین 20 الی 30 درجه بسته به منطقه جغرافیایی) و سپس پایه ها را در مکان مورد نظر ثابت مینمایند.

این روش ارزانترین روش نصب پنل خورشیدی میباشد.

استراکچر متغیر:

استراکچرهایی است که قابلیت تغییر زاویه از حدود 10 تا 65 درجه را داشته باشند. با توجه به تغییر زاویه خورشید در فصول متفاوت سال بهترین حالت قرار گیری پنل را مشخص نموده و زاویه قرار گیری پنل را در همان حالت قرار میدهیم. بازده این روش حدوداً تا 20 درصد نسبت به روش ثابت بیشتر است.

استراکچر هوشمند:

این روش خود به دو حالت یک بعدی و دو بعدی تقسیم می شود که در هر زمان بهترین حالت قرار گیری پنل ها محاسبه شده و استراکچرها بسته به محور قابل تغییرشان بصورت اتوماتیک در بهترین موقعیت قرار میگیرند.

  • اینورتر(مبدل)

وسیلهای است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل میکند. اینورترهای خورشیدی به دو نوع منفصل از شبکه و متصل به شبکه تقسیم میشوند. در نوع متصل به شبکه، اینورتر بین پنل های خورشیدی و شبکه سراسری قرار می گیرد. توان تولیدی را مستقیما مصرف کرده یا به شبکه تزریق می کند.

برای انتخاب اینورتر دو پارامتر بسیارمهم را بایددرنظر گرفت:
1 .ولتاژ ورودی بهاینـورتر
2.توان خروجی ازاینـورتر

  • کنتور دوطرفه

این نوع کنتور میزان برقی را که به شبکه تزریق می شود و یا از شبکه دریافت می شود را محاسبه و ثبت میکند. الزم به ذکر است کنتور توسط شرکت توزیع برق نصب می گردد و هزینه بر عهده مشترک میباشد.
نکته: الزامی برای نصب کنتور دو طرفه نیست. می توان برای تزریق برق تولید شده از یک کنتور مستقل استفاده کرد.

  • سایر تجهیزات

برای راه اندازی سیستم برق خورشیدی به قطعات الکتریکی از قبیل تابلو برق، انواع کابل های DC و AC ،اتصاالت، فیوز و … نیازمندیم.

فهرست