شرايط كلي و مشخصات فني نصب سامانه هاي برق خورشيدي

1. شرح كلي خدمات انجام كار

طراحي، تهيه و تامين تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك از نوع متصل به شبكه براي مشتركين متقاضي، حداكثر ميزان توان “سامانه” براي هر مشترك متقاضي محدود به ظرفيت انشعاب متقاضي تا سقف 100 كيلووات، ميباشد. منظور از مشترك متقاضي، مشتركين خانگي، عمومي و تجاري مي باشد.

3. عملیات طرحی

در اين قسمت عمليات مربوط به، طراحي نيروگاه فتوولتائيك، تهيه مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي، انتخاب تجهيزات مانند پانل هاي خورشيدي، اينورتر (اينورترها) ،طراحي سازه و پايه نگهدارنده مبتنی به انتخاب كابل ها و متعلقات و تابلو هاي لازم ،به همراه تجهيزات لازم جهت اتصال به شبكه، توسط پيمانكار صورت مي گيرد.

5. شرح عمليات نصب و راه اندازي

بازديد نهايي از محل تعيين شده، بررسي و تعيين محل نهايي جهت نصب سامانه، عمليات نصب و راه اندازي شامل، نصب سازه ها و پايه بتني، نصب پانل هاي خورشيدي، سيم كشي، كابل كشي پانل ها به همراه داكت ها و لوله هاي الزم و تابلو هاي مربوطه، نصب اينورتر، نصب تابلوهاي لازم به همراه تجهيزات جهت تزريق به شبكه، اجراي سيستم زمين مورد نياز، راه اندازي كل سيستم شامل راه اندازي بخش DC و AC است.

2. اقدامات مقدماتي

بازديد اوليه از محل جهت انجام برآوردهاي مورد نياز، تعيين محل پيشنهادي و اوليه، بررسي وضعيت محل ازنظر آفتابگيري و فضاي مناسب جهت نصب، حفاظت و ايمني ساختمان جهت احداث ازجمله اقدامات اوليه است كه در اين خصوص انجام مي گيرد.

4. شرح عمليات تهيه و خريد

خريد تجهيزات شامل پانل ها، اينورترها، سازه هاي نگهدارنده به همراه پايه هاي بتني، كابل ها و لوله هاي مربوطه و ساير متعلقات، تابلو ها، فيوزها وكليد هاي لازم ،تهيه تابلوي اتصال به شبكه و كابل كشي هاي لازم و تهيه سيستم زمين به همراه متعلقات مي باشد.

فهرست